Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi tuottaa tietoa yksittäisistä rakennuksista, mutta myös laajemmista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista. Inventointi käsittää kohteen ja alueen taustahistorian selvittämisen, nykytilan kuvauksen sekä arvion kulttuurihistoriallisista arvoista.

Inventoinnin perusteella voidaan määritellä yksittäisten rakennusten suojelutavoitteet. Inventoinnin tarkkuus määrittyy suunnittelualueen laajuudesta ja kaavan tavoitteista riippuen. Yleiskaavatasolla inventointi rakennetusta kulttuuriympäristöstä on asemakaavatasoa yleispiirteisempi.

Inventointi käsittää hanke- tai tutkimusalueen taustahistorian selvittämisen ja nykytilan ominaispiirteiden kuvauksen sekä kulttuurihistoriallisten arvojen perusteiden määrittelyn. Yleiskaavatason inventoinnissa keskitytään kohteisiin (esimerkiksi pihapiirit) ja laajempiin kokonaisuuksiin (kortteli, kylä, usean pihapiirin muodostamat kokonaisuudet).

Ympäristövaikutuksia arvioidaan kaikissa hankkeissa, mutta erityisesti YVA-lain mukaisissa arvioinneissa kulttuuriympäristö ja arvokkaat maisema-alueet ovat keskeinen vaikutusten arviointikohde. Arviointia varten tarvitaan riittävät tiedot rakennetusta kulttuuriympäristöstä.

Tyypillisiä arviointitilanteita ovat esimerkiksi tuulivoimahankkeiden yhteydessä tehtävät ympäristövaikutusten arvioinnit. Näissä inventoinneissa korostuu arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristön tarkastelu ja arvojen määrittely kokonaisuutena.

Lausunnot Neuvontapalvelut

Rakennustutkijoiden asiantuntijapalvelut

Annamme neuvontaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää