Oulun museo- ja tiedekeskukseen kuuluva Pohjois-Pohjanmaan museo vastaa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Rakennustutkijamme neuvovat Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntia, yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Neuvomme rakennetun kulttuuriperinnön säilyttämisessä, tutkimisessa, kunnostamisessa ja kulttuuriympäristöä koskevissa kaavoitushankkeissa

Museo antaa oman asiantuntijanäkemyksensä kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Rakennustutkijoiden keskeisenä tehtävänä on ohjata ja edistää rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä omassa maakunnassaan.

Rakennussuojelu

Rakennussuojelu käsittää niin yksittäisten rakennusten kuin laajempien rakennettujen kokonaisuuksien säilyttämisen. Rakennussuojelulla tarkoitetaan ensi sijassa rakennetun ympäristön arvokkaiden piirteiden vaalimista, jolloin myös muutokset ovat mahdollisia. Suojelulla haetaan tapoja säilyttää rakennetun ympäristön historiallinen kertovuus ja arvot.

Rakennussuojelutyössä painottuu viranomaisohjaus. Museo antaa lausuntoja erilaisista hankkeista ja ohjaa niitä varten laadittavia selvityksiä ja inventointeja. Viranomaistyöhön kuuluu myös tiivis yhteistyö kuntien, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Museoviraston kanssa.

Viranomaistyön ohella edistetään myös omaehtoisen rakennetun kulttuuriympäristön hoitoa muun muassa rakennusten korjausneuvonnan, koulutuksen sekä rakennusinventointien ja tulosten välittämisten kautta.

 

Rakennustutkimus

Pohjois-Pohjanmaan museon rakennustutkimus painottuu erilaisten rakennettua kulttuuriympäristöä koskevien inventointien ja selvitysten ohjaamiseen ja koordinointiin, jossakin määrin myös niiden tekemiseen. Monet museon hankkeista liittyvät maankäytön suunnitteluun kuten kaavoitukseen, tai rakennusten korjaamiseen.

Inventointien ja selvitysten tavoitteena on luoda kattava ja suunnitelman vaikutukset huomioiden riittävä kuva tutkimusalueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja sen syntyhistoriasta.

Rakennushistoriaselvitys (RHS)

Kulttuuriympäristön hoito ja rakennussuojelu perustuvat tutkittuun tietoon. Rakennushistoriaselvitys tarjoaa tietoa, kun rakennukseen tai rakennusryhmään suunnitellaan muutoksia.

Selvityksen sisältö ja laajuus vaihtelevat kohteittain, sillä esimerkiksi asemakaavamuutokseen tai korjausrakentamiseen tarvitaan erilaista tietoa.

 

Talon tarinat – Rakennushistorian selvitysopas

Voit ladata alla olevan Museoviraston rakennushistorian osaston toimittaman rakennushistoriaselvitysten laatimisohjeen. Talon tarinat -opas toimii ohjenuorana niin rakennushistoriaselvityksen tilaajalle kuin tekijällekin.  Tiedosto ei ole saavutettava.

Korjausavustukset

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden korjaamiseen voi hakea harkinnanvaraista korjausavustusta Museovirastolta (Hankeavustukset rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (Avustukset rakennusperinnön hoitoon).

Pohjois-Pohjanmaan museo toimii Museoviraston entistämisavustuskohteissa alueensa avustusten valvojana. Lisätietoja rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kotisivuilta. Vapaassa kansalaiskäytössä oleville seurantaloille harkinnanvaraista korjausavustusta voi hakea Suomen Kotiseutuliitolta.

Lausunnot Neuvontapalvelut

Rakennustutkijoiden asiantuntijapalvelut

Annamme neuvontaa rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää
Neuvontapalvelut

Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Lue lisää